Stavebný úsek

Stavebný úsek: Ivan Čavajda

Každý pondelok od 08.00 hod. – 12.00 hod.

-    spoločný stavebný úrad
-    výkazy a štatistika
-    činnosť na úseku územného plánu a stavebného poriadku
-    príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
-    vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
-    agenda územného plánovania
-    projektová príprava stavieb pre územné stavebné konanie