Sekretariát

Sekretariát: JUDr. Viera Valková

-    podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta – vedenie registratúry
-    príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
-    plní všetky úlohy a nariadenia starostu obce
-    komunikuje s verejnosťou, médiami
-    obecný TV kanál
-    internetová stránka, facebooková stránka – aktualizácia, doplnenia, zverejňovanie  
-    príprava podkladov na OZ
-    obecná informačná a úradná tabuľa
-    dochádzka všetkých zamestnancov, aktivačné práce nezamestnaných, absolventi, VPP, AČ, § 50j, § 52, § 52a, 54
-    sprístupnenie informácií
-    vybavovanie žiadosti občanov
-    SAD
-    zabezpečenie ochrany osobných údajov
-    požiarna ochrana a protipovodňová ochrana
-    príprava a riadenie projektov na čerpanie finančných prostriedkov EÚ, z rôznych zdrojov štátneho rozpočtu a iných zdrojov
-    verejné obstarávanie, prieskumy trhu.....

Telefón: 041 230 40 81 klapka 11