Pozemky, dane

Pozemky, dane, regionálny rozvoj: Ing. Marianna Kocifajová, PhD.

-    projektová príprava stavieb pre územné stavebné konanie
-    ochrana životného prostredia na území obce
-    pozemková evidencia
-    vedenie a správa daní a poplatkov  na území obce
-    prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií
-    správa a údržba verejného vodovodu
-    drobné stavby
-    príprava podkladov pre rokovanie obecného zastupiteľstva
-    vedenie evidencie psov
-    dane a poplatky obce
-    vyhlasovanie v obecnom rozhlase,
-    výkazy a štatistika
-    spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
-    príprava podkladov pre projekty
-    vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
-    úlohy na úseku CO
-    evidencia podnikateľov, živnostníkov a podnikateľských prevádzok
-    záväzné stanoviská k všetkým investíciám fyzických a právnických osôb
-    káblová televízia


Telefón: 041 230 40 81 klapka 16