Matrika, sociálne

Evidencia obyvateľstva, matrika, sociálne, pokladňa: Mária Jánošíková

-    príjem a evidencia podnetov a sťažností
-    výkazy a štatistika
-    spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
-    evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí
-    zabezpečenie zákona o ochrane osobných údajov
-    zabezpečenie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného zastupiteľstva
-    príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
-    vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
-    opatrovateľská služba, evidencia a vybavovanie sociálnej pomoci
-    agenda súvisiaca s rodinnými prídavkami pre obec ako osobitného príjemcu
-    sociálnoprávna ochrana detí
-    evidencia trvalých a prechodných pobytov SR, voličské zoznamy
-    evidencia ulíc, domov a bytov v obci
-    vydávanie súpisných a orientačných čísel
-    vydávanie dokladov na vybavenie občianskych preukazov a vydávanie iných rozhodnutí
-    overovanie podpisov a listín, poplatky
-    spolupráca s katastrom nehnuteľností
-    matričný úrad
-    evidencia a vydávanie rybárskych lístkov – poplatky
-    evidencia a vybavovanie registra trestov – poplatky
-    žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – mesačné vyúčtovanie
-    žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
-    evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
-    vedenie pokladne a hotovostný platobný styk
-    bytová činnosť ( byty 702,735,208.... ), VHP, KT

Telefón: 041 230 40 81 klapka 15