Financie

Financie: Mgr. Eva Lehocká

-    fakturácia a finančné operácie
-    evidencia majetku obce, inventarizácia
-    rozpočet obce, zostavovanie, vyhodnocovanie a zmeny rozpočtu
-    vykonanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce
-    spracovanie záverečného účtu a výročnej správy obce
-    zúčtovanie dotácií a usporiadanie fin. vzťahov k zriadeným alebo založeným PO a FO podnikateľom a PO, ktorým obec poskytla fin. prostriedky k ŠR, Štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC
-    vedenie účtovníctva obce
-    výkazy a štatistika
-    spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
-    činnosť na úseku majetkovo- právnych vzťahov
-    zabezpečenie zákona o ochrane osobných údajov
-    príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
-    vypracovanie materiálov a finančné zabezpečenie prenesenej štátnej pôsobnosti
-    vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov
-    príprava podkladov pre externú advokátsku kanceláriu
-    správa obecného majetku a nájomné zmluvy nebytových priestorov

 Telefón: 041 230 40 81 klapka 14