P O Z V Á N K A


Podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

zvolávam 24. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou

vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 23. júna 2017 (piatok) o 18.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

Program:
1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                                 
2.    Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - predkladá: Dr. Hlavatý
3.    Kontrola plnenia uznesení - predkladá: Jánošíková
4.    Záverečný účet Obce Zborov nad Bystricou za rok 2016 - predkladá: Dr. Hlavatý
5.    Zámena a predaj pozemku – Plaček Rudolf - predkladá: Dr. Hlavatý
6.    Projekty obce – podávanie žiadosti - predkladá: Dr. Hlavatý
7.    Informácia o verejno-obchodnej súťaži - predkladá: Dr. Hlavatý
8.    Rôzne  
9.    Schválenie uznesení
10.  Záver 

 

 

V Zborove nad Bystricou  16.06.2017

 

                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý                                                       
                                                                                      starosta obce